Academics / Akademie


MATRIC / MATRIEKS 2018

Congratulations!


 style=

Subjects / Vakke


Senior Phase - Grades 8 & 9


Compulsory Learning Areas:

The following learning areas are compulsory for all grade 8 and 9 learners:


Learning Areas Leerareas (Slegs Graad 9.1)
English Home Language Afrikaans Huistaal 
Afrikaans Eerste Addisionele Taal  English First Additional Language 
Mathematics  Wiskunde 
Life Orientation (LO) Lewensoriëntering (LO)
Natural Sciences (NS) Natuurlike Wetenskappe (NW) 
Social Sciences (SS)  Sosiale Wetenskappe (SW) 
Economic and Management Sciences (EMS)  Ekonomiese - en Bestuurswetenskappe (EBW) 
Technology  Tegnologie 
Arts and Kulture  Kuns en Kultuur 


Further Education and Training Phase - Grades 10 – 12: Subject choices / Verder Onderrig en Opleiding Fase - Grade 10 - 12: Keuse tussen leerareas:


Please note: A learning area will only be avaible in grade 10 if it is chosen by at least 20 learners. / Let Wel: Daar sal slegs met ‘n leerarea in graad 10 begin kan word, indien ten minste 20 leerders die leerarea kies.


Compulsory Subjects Verpligte vakke
English Home Language Afrikaans Huistaal
Afrikaans Eerste Addisionele Taal English First Additional Language 
Life Orientation Lewensoriëntering 
Subject choice - Choose 1 Keusekomponent vak - Kies 1 
Mathematics Wiskunde
Mathematical Literacy Wiskunde Geletterdheid 

 
Subject choice - Choose 3 Keusekomponent vakke - Kies 3
Tourism  Toerisme 
Business Studies  Besigheidstudies 
Computer Applications Technology (CAT) Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) 
Consumer Studies  Verbruikerstudies 
Life Sciences  Lewenswetenskappe 
Geography Geografie 
Design  Ontwerp

 
Maths is a prerequisite to take the following subjects: 
Wiskunde is 'n voorvereiste om die volgende vakke te neem:
Physical Science
Fisiese Wetenskappe 
Accountancy  Rekeningkunde
   
Maths and Physical Sciences are prerequisite to take the following subjects:  Wiskunde en Wetenskappe is voorvereiste om die volgende vakke te neem: 
Engineering Graphics and Design (EGD)
Ingenieursgrafieka en Ontwerp (IGO)

Go Back